Ανάδειξη περιοχών Natura 2000

περίληψη

Παρουσίαση των τύπων βιοτόπων και των σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας στις 270 προστατευόμενες περιοχές Natura της χώρας και έκδοση ενημερωτικού λευκώματος. Οικονομική υποστήριξη: ΥΠΕΧΩΔΕ.

χορηγός

Περιγραφή