Προκήρυξη θέσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική ΜKO εθνικής εμβέλειας, ενεργή αδιάλειπτα από το 1951. Σήμερα, οι δράσεις της επικεντρώνονται σε πέντε κύριους άξονες: περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, έργα και προγράμματα προστασίας της φύσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορική διαχείριση στον τομέα του τουρισμού, ευαισθητοποίηση του κοινού.

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΠΦ μεριμνά για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας και την εφαρμογή των στρατηγικών της στόχων, εποπτεύει και συντονίζει τις δράσεις της, και, γενικότερα, έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας και της υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο και αναφέρεται.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ.
  • Διοικητική εμπειρία με ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις/επικοινωνία, στη διαπραγμάτευση και επίλυση διαφορών.
  • Άριστη γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών (Ελληνικής και Αγγλικής).
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Διαθεσιμότητα για μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Προϋπηρεσία σε θέση Διευθυντή ή Γενικού Διευθυντή.
  • Ευχέρεια στη σύνταξη προτάσεων, αναφορών, εκθέσεων κ.λπ.
  • Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (π.χ. της Ε.Ε.).

Αμοιβή: Κατ’ ελάχιστον €25.000 ετησίως μεικτά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
3. Συστατικές επιστολές

Τρόπος και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μόνον ηλεκτρονικά, έως την 20ή Μαρτίου 2019, στις διευθύνσεις: secretariat@eepf.gr και info@eepf.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3224944 Εσωτερικό 1(Γραμματεία)