Πρόσκληση στην 66η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Μάρτιος 4, 2019 - 17:00

Αγαπητό μέλος,

Σας προσκαλούμε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:00΄, στα γραφεία της Εταιρίας, Νίκης 20, Αθήνα, 2ος όροφος.
Παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο τα τακτικά μέλη της Εταιρίας, τα οποία θα είναι ταμειακώς ενήμερα.

Επειδή συνήθως κατά την ημερομηνία σύγκλησης δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, χωρίς άλλη ειδοποίησή σας, την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019, την ίδια ώρα (17:00΄) και στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το καταστατικό, η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία ασχέτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Παρακαλείσθε θερμά, εάν προτίθεσθε να τακτοποιήσετε επί τόπου τις τυχόν οφειλές συνδρομών σας, να προσέλθετε από τις 16.15΄, ώστε η Γενική Συνέλευση να αρχίσει την προγραμματισμένη ώρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης του 2019 είναι τα ακόλουθα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
  2. Παρουσίαση προς έγκριση, αντιστοίχως από τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού για το έτος 2018, με την ανάγνωση και των σχετικών εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ορκωτού Ελεγκτή για την ίδια περίοδο.
  3. Έγκριση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την υπό κρίση περίοδο.
  4. Παρουσίαση προς έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων καθώς και του Προϋπολογισμού της Εταιρίας για το 2019, από τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, αντιστοίχως.
  5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες, αναγγελία και παρουσίαση των υποψηφιοτήτων.
  6. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του καταστατικού, πέντε (5) τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, τριών (3) τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  8. Ανακοίνωση, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 & 6 του άρθρου 6 του καταστατικού, τα εκλόγιμα μέλη (εκείνα δηλαδή που έχουν ελάχιστη 12μηνη θητεία ως τακτικά μέλη της ΕΕΠΦ και είναι ταμειακώς ενήμερα), τα οποία επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με σύντομο βιογραφικό τους, το αργότερο μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2019, ώστε να περιληφθούν στα σχετικά ψηφοδέλτια.

Σημείωση: Επειδή θεωρούμε ότι η Γενική Συνέλευση είναι η καλύτερη ευκαιρία για τα μέλη, να ενημερωθούν με απόλυτη πληρότητα, για το έργο και τις δραστηριότητες της Εταιρίας, αλλά και για να καταθέσουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, πιστεύουμε ότι η μαζικότερη συμμετοχή σας, θα βοηθήσει ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης θα οδηγήσει και σε ουσιαστικότερη εκπροσώπηση σας στη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εδώ.

πρόγραμμα: 
Ελληνικά